Organisation

Kort introduktion Stiftelsen Bladins skola – organisation och ansvarsfördelning
Bladins är en skola bestående av sex olika verksamheter – montessoriförskola, internationell förskola, grundskola, internationell skola, gymnasium och två fritidsavdelningar.

Stiftelsen
Bladins skola är en stiftelse. En stiftelse är en juridisk person och har, till skillnad från föreningar och bolag, inga medlemmar och ingen ägare. Stiftelsen har inget vinstintresse och ett eventuellt överskott går direkt tillbaka till verksamheten. Styrelsen är stiftelsens högsta beslutande organ. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Skåne Län.

Styrelsen
Svarar för skolverksamheternas strategiska och långsiktiga planering och utveckling som inte har att göra med den dagliga verksamheten, t.ex.
– beslutar om långsiktig strategiplan
– ytterst ansvarig för stiftelsen Bladins räkenskaper
– beslutar om budget
– lokalförsörjningen
– anställer skolchefen

Skolledningen
Svarar för skolans dagliga verksamhet (det operativa arbetet), t.ex.
– skolans organisation
– pedagogisk verksamhet
– elevvård
– personal

Föräldraföreningen
Föräldraföreningen är en ideell förening. Det finns en föräldraförening för samtliga verksamheter. Föreningen är uppdelad i två olika sektioner, där den svenska sektionen (SvFF) företräder föräldrar till barn i förskolan, grundskolan, gymnasiet och fritidsverksamheter och den internationella sektionen (ISPA) företräder föräldrar till barn på den internationella skolan. Ordförandeskapet för föräldraföreningen växlar varje år mellan de båda sektionerna.
Föräldraföreningen svarar för:
– att välja styrelsen vid årsmötet en gång per läsår
– att vara som en informationslänk mellan föräldrar och skola
– att främja skolans verksamhet genom olika stödjande aktiviteter (t.ex. klassaktiviteter, familjefestival m.m.)

Valberedningen
Utgörs av fyra medlemmar (två föräldrar från svenska sektionen och två föräldrar från internationella sektionen) vars uppdrag är att föreslå en ny styrelse för nästkommande verksamhetsår till föräldraföreningens årsmöte i maj.

Bladins Vänner
Bladins Vänner är en ideell organisation med mål att stödja skolan genom att ge bidrag till extra utrustning eller sponsra verksamheten på olika sätt för att gagna våra elever. Alla kan bli medlemmar i Bladins Vänner genom att betala in årsavgiften.